Tisíckrát pozdravujeme Tebe.

1. Tisíckrát pozdravujeme Tebe, – ó, Matičko Krista Ježíše, – Ty jsi okrasou celého nebe, – Tobě se koří celá říše. – Ty jsi po Bohu ta nejprvnější, – Tobě čest a chválu nejpřednější – andělé a svatí vzdávají, – královnou Tebe nazývají.

2. Přispěj nám také, ó, Matko naše, – všichni vroucím srdcem žádáme: – Tys jediné útočiště naše, – po Bohu nad Tebe nemáme; – ať chvalozpěv Tobě prozpěvovat – můžem, Tvoje jméno zvelebovat, – tak jak Tobě patří po Bohu, – chceme Tě chválit každou dobu.

3. Nebo Stvořitel nebe i země – za Svůj stánek Tebe vyvolil, – když přijal člověčenství na sebe – v Tvůj panenský život se vložil! – Ježíš Kristus, Syn Boha živého, – moudrost tajemství převelikého, – přehořkou smrt kříže podstoupil, – nás od věčné smrti vykoupil.

4. Ty jsi na Sionu utvrzena, – přebýváš v městě posvěceném: – dříve než bylas na svět zrozena; – poctěna jsi v lidu uctěném. – Již požíváš věčné blaženosti, – která připravena od věčnosti – byla Ti od Boha věčného, – Otce, Syna, Ducha svatého.

5. Ó, překrásná Paní, na Libanu – jako cedr jsi vyvýšená – jako cypřiš na hoře Sionu, – v Kades jsi palma povýšená, – a jako růže v Jerichu krásná, – a jako ranní dennice jasná, – jak oliva krásná na poli – a jako javor podle vody.

6. Ty jsi též lilium nejkrásnější, – jež vůni líbeznou vydáváš, – nad všechny byliny nejvonnější – nám vždy občerstvení podáváš; – Ty jsi nad Slunce, měsíc, jasnější, – Paní a Královna nejskvělejší, – ty jsi jistá brána nebeská, – mocná Královna archandělská.

7. Zdráva bud, Královno nejsvětější, – Ty jsi Matka neporušená, – za chrám Trojice nejdůstojnější, – již od věčnosti vyvolená: – moudrá Panno, schránko Boha vzácná, – duho na obloze velmi krásná, – vznešený trůne Šalamouna, – i také rouno Gedeona.

8. Kdož by mohl všecku slávu Tvoji – zde na světě ústy vyznati, – kterou Syn Tvůj jen pro lásku Tvoji – ráčil Tobě na nebi dáti. – Byť celého světa jazykové – chtěli chválu mluviti o Tobě, – to by vše ještě nic nebylo, – aby k Tvé chvále postačilo.

9. Před Tvým obrazem, ó, Matko Páně, – chceme prosby svoje skládati; – zachovej nás vždycky v své ochraně, – začkoliv Tě budem žádati: – v nouzi, zármutku, v kříži, trápení – vyžádej u Boha potěšení, – ó, račiž nám svojí přímluvou – vždy štědře býti nápomocnou.

10. Vypros víru, naději a lásku, – v ctnostném životě setrvání; – odvrať od nás hlad, mor, též i válku, – dej šťastné života skonání. – Když přísnost Soudce spravedlivého – odtud z tohoto světa bídného – ráčí nás k soudu povolati, – tenkrát, Matko, rač nás zastati.

11. A vypros nám všem tu Boží milost, – ať mi v ruce rozhněvaného – Soudce neupadneme na věčnost, – nýbrž proměň v milosrdného: – by nám Bůh dal zde v časném životě, – dokud živi jsme na tomto světě, – ze svých hříchů se zpovídati – a jich zkroušeně litovati.

12. Všichni svatí a světice Boží, – i vy přimlouvejte se za nás, – ať se od nás Bohu chvála množí – a nezapomínejte na nás: – dejte nám se tam s vámi shledati, – Bohu a Marii čest vzdávati, – bychom po tom životě časném – dosáhli radost věčnou. Amen.

Nazpět