Žaloba o zrušení věcného břemena

Na semináři občanského práva procesního každý z nás dostal nějaké téma, na které měl vypracovat žalobu, resp. návrh na zahájení řízení. Důraz byl kladen na formální náležitosti předepsané občanským soudním řádem. Na tuto žalobu navazovalo cvičné zhotovení rozsudku a odvolání.


Okresnímu soudu v Kocourkově

Žaloba o zrušení věcného břemena

Žalobce: Josef Mikeš, dělník, bytem Mačkovice, U Mlékárny čp. 3,
zastoupený JUDr. Tomem Catem, advokátem, se sídlem v Kocourkově, Anglická čp. 310.
Žalovaná: Lída Macků, úřednice, bytem Kotín čp. 12.

TROJMO

Příloha: Plná moc

I.

Žalobce je vlastníkem louky na parcelním čísle 10, zapsané na listu vlastnictví č. 315 pro katastrální území Číčov; žalovaná je vlastníkem pole na parcelním čísle 11, zapsaného na listu vlastnictví č. 316, rovněž pro katastrální území Číčov. Poněvadž zmíněná parcela žalované původně postrádala jakýkoliv přístup z veřejné komunikace – silnice č. E300 --, byvši vyjma naši louku obklopená na jedné straně korytem řeky Kocúrky a na druhé straně skálami Číčovského chlumu, byla 17. 6. 1936 právními předchůdci žalované a žalobce podepsána smlouva o zřízení věcného břemena v podobě práva cesty přes žalobcovu výše uvedenou louku k výše uvedenému poli žalované.

Důkaz:

  • výpis z katastru nemovitostí pro obě výše uvedené nemovitosti,
  • katastrální mapa pro obě výše blíže určené nemovitosti, platná ke dni 17. 6. 1936,
  • kopie smlouvy o zřízení věcného břemena ze dne 17. 6. 1936 (originál bude soudu předložen až při jednání),
  • výslech účastníků.

II.

Vzhledem k tomu, že v uplynulém roce došlo v souladu s krajským územním plánem k vybudování nové rychlostní silnice E60, překračující řeku Kocúrku, procházející po severním okraji výše uvedeného pole žalované a dále pokračující tunelem pod Číčovským chlumem, čímž žalovaná získala bezprostřední a pohodlný přístup ke svému výše uvedenému poli, má žalobce za to, že došlo k takové změně poměrů, kdy již pro účelné využívání výše uvedeného pole žalované není třeba práva cesty přes žalobcovu výše uvedenou louku.

Důkaz:

  • aktuální katastrální mapa ze dne 12. 3. 2003, znázorňující změnu poměrů způsobenou výstavbou silnice E60,
  • výslech účastníků.

III.

Žalobce se pokoušel s žalovanou dohodnout na zrušení věcného břemena v podobě práva cesty přes výše uvedenou louku žalobce, leč bez úspěchu. Žalovaná sice na své výše uvedené pole pravidelně přijíždí po nové silnici E60, ovšem stejně často je opouští přes žalobcovu výše uvedenou louku, čímž si krátí cestu do blízkého supermarketu při silnici E300.

Důkaz:

  • kopie dopisu ze dne 30. 11. 2002 adresovaného žalované, obsahujícího návrh smlouvy o zrušení věcného břemena (originál bude předložen až při jednání),
  • kopie dopisu – odpovědi žalované ze dne 13. 12. 2002 (originál bude předložen až při jednání),
  • výslech svědků: manželé Katzerovi, bytem Mačkovice, Polní čp. 202, tj. přes silnici E300 naproti žalobcově výše uvedené louce,
  • výslech účastníků.

IV.

Odvolávaje se na to, co bylo uvedeno v předchozích článcích, žalobce navrhuje, aby soud vydal tento rozsudek:

Věcné břemeno v podobě práva cesty sjednané ve prospěch pole na parcelním číslem 11, zapsané na listu vlastnictví č. 316 pro katastrální území Číčov a na úkor louky na parcelním čísle 10, zapsané na listu vlastnictví č. 315 pro katastrální území Číčov, se zrušuje.

Žalovaná je povinna uhradit žalobci náklady řízení do tří dnů od právní moci rozsudku.

12. března 2003

JUDr. Tom Cat v. r.

$Id: zaloba_zruseni_vec_bremena.html,v 3.4 2004/02/14 22:29:46 vit Exp $