Rozsudek sporu o zrušení věcného břemena

Na semináři občanského práva procesního každý z nás dostal nějaké téma, na které měl vypracovat žalobu, resp. návrh na zahájení řízení. Na další seminář jsme měli vypracovat rozsudek ve vztahu k žalobou založenému sporu. Důraz byl kladen na formální náležitosti předepsané občanským soudním řádem. Na tento rozsudek jsme do třetice vyhotovovali odvolání.


čj. 31C55/2003

Kočičí království

(malý státní znak)

ROZSUDEK

JMÉNEM JEHO VELIČENSTVA KRÁLE KOCOURA III.

Okresní soud v Kocourkově, který rozhodoval soudkyní JUDr. Leou Přecechtělovou v právní věci žalobce Josefa Mikeše, rodné číslo 510601/331, bytem Mačkovice, U Mlékárny čp. 3, zastoupeného advokátem JUDr. Tomem Catem, se sídlem v Kocourkově, Anglická čp. 310, proti žalované Lídě Macků, rodné číslo 596231/3305, bytem Kotín čp. 12, o zrušení věcného břemena, takto:

Návrh, aby bylo ve smyslu § 151p občanského zákoníku v platném znění zrušeno věcné břemeno v podobě práva cesty

se zamítá.

Žalobci se náhrada řízení nepřiznává.

Odůvodnění

Žalobce, vlastník louky na parcelním čísle 10, zapsané na listu vlastnictví č. 315 pro katastrální území Číčov, se ve své žalobě domáhal zrušení věcného břemena v podobě práva cesty sjednaného ve prospěch pole na parcelním číslem 11, zapsaného na listu vlastnictví č. 316 pro katastrální území Číčov, a na újmu louky na parcelním čísle 10, zapsané na listu vlastnictví č. 315 pro katastrální území Číčov. Žalobce opřel svou žalobu o to, že pro prospěšnější užívání nemovitosti žalované - pole na parcelním číslem 11, zapsaného na listu vlastnictví č. 316 pro katastrální území Číčov - již není déle zapotřebí, aby trvalo výše uvedené věcné břemeno záležící v právu cesty, neboť nastaly zákonem předvídané trvalé změny, které způsobily, že právo cesty již neslouží prospěšnějšímu využívání zmíněného pole žalované, a to proto, že došlo k vybudování nové rychlostí silnice E60, přes níž získala žalovaná snazší a bezprostřední přístup k svému zmíněnému poli. Žalobce dále uvedl, že se pokoušel s žalovanou mimosoudně dohodnout na zrušení sporného věcného břemena, ovšem bez úspěchu, protože svého práva cesty přes uvedenou žalobcovu louku využívá pro kratší přístup do blízkého supermarketu.

Žalovaná odmítla navrhované zrušení věcného břemena s tím, že přístup z vybudované nové silnice E60 pro ni není plně dostačující, protože se nezdržuje pouze ve svém trvalém bydlišti, z nějž je to na její pole po nové silnici E60 skutečně blíže, ale že podstatnou část roku tráví péčí o své nemohoucí rodiče, již bydlí v Mačkovicích; jak dále žalovaná uvedla, každý den po práci na poli zamíří nakoupit do mačkovického supermarketu, avšak ne pro svou potřebu, ale zejména pro své nemohoucí rodiče. Pokud by soud její právo cesty přes žalobcovu louku zrušil, musela by za rodiči do Mačkovic jezdit několikakilometrovou oklikou přes rychlostní komunikaci E60, pročež by byla nucena krátit buďto svůj čas práce na poli, nebo péči o nemohoucí rodiče.

Soud z provedených důkazů zjistil že žalobce i žalovaná jsou vlastníky uváděných nemovitostí, jichž se spor o zrušení věcného břemena týká; soud se ujistil i o existenci sporného věcného břemena. Výslechem vedoucího stavebního odboru kocourkovského městského úřadu bylo doloženo, že nově vybudovaná rychlostí silnice č. E60 přímo sousedí s polem žalované a že žalovaná má z této silnice pohodlný přístup ke své výše uvedené nemovitosti. Žalovaná potvrdila, že jednala s žalobcem o možnosti zrušení věcného břemena; jeho návrh jednoznačně odmítla. Soud vyslechl i svědky navržené žalobcem, kteří potvrdili, že žalobkyně pravidelně denně svým vozem opouští žalobcovu louku a odjíždí směrem do Mačkovic. Dále se soud na návrh žalované dotázal na sociální odbor kocourkovského městského úřadu na údajnou nemohoucnost rodičů žalované; vedoucí odboru tohoto úřadu žalovanou uvedené skutečnosti potvrdil, tj. že žalované otec je trvale připoután na lůžko a že žalované matka pro vážné problémy s chůzi nemůže dostatečně zajišťovat chod domácnosti. Soud dále vyslechl duchovní mačkovické diakonie, která nemohoucím rodičům žalované pravidelně dochází provádět duchovní služby; tato duchovní potvrdila, že se s žalovanou u jejích rodičů trvale potkávají. Dotazem na předsedu kocourkovské agrární komory, kam spadá číčovské pole žalované, bylo potvrzeno, že žalovaná intenzivně obdělává své pole a že dosahuje nadprůměrných výnosů především svým pracovním nasazením.

Protože soud může v souladu s ustanovením § 151p občanského zákoníku v platném znění věcné břemeno zrušit tehdy, jestliže vznikne změnou poměrů hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného, zabýval se soud ve své úvaze otázkou, zda popsaný skutkový stav tento důvod ke zrušení věcného břemena zakládají. Soud je toho názoru, že žalovaná sice dokončením nové silnice přiléhající k jejímu uvedenému poli získala přímý přístup, avšak tato skutečnost neznamená, že tímto vznikl hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného, který by zavdal důvod pro zrušení práva cesty, o což žalobce usiloval. Soud dále přihlédl při svém rozhodnutí k tomu, že žalovaná trvale pečuje o oba své nemohoucí rodiče, což je společensky velmi žádoucí a což by v případě zrušení jejího práva cesty přes žalobcovu louku znesnadňovalo toto její počínání.

Poučení

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení ke krajskému soudu v Micíně prostřednictvím podepsaného soudu, a to ve třech stejnopisech.

V Kocourkově dne 27. března 2003

JUDr. Lea Přecechtělová v. r.

soudkyně

$Id: rozsudek_zruseni_vec_bremena.html,v 3.5 2004/02/14 22:29:46 vit Exp $