Odvolání proti rozsudku o zamítnutí žaloby o zrušení věcného břemena

Na semináři občanského práva procesního každý z nás dostal nějaké téma, na které měl vypracovat žalobu, resp. návrh na zahájení řízení. Na další seminář jsme měli vypracovat rozsudek ve vztahu k žalobou založenému sporu. Důraz byl kladen na formální náležitosti předepsané občanským soudním řádem.


Krajskému soudu v Micíně
prostřednictvím Okresního soudu v Kocourkově
(ke spisové značce: čj. 31C55/2003)

Žalobce: Josef Mikeš, dělník, bytem Mačkovice, U Mlékárny čp. 3,
zastoupený JUDr. Tomem Catem, advokátem, se sídlem v Kocourkově, Anglická čp. 310.
Žalovaná: Lída Macků, úřednice, bytem Kotín čp. 12.

TROJMO

Příloha: Plná moc

Odvolání

proti rozsudku Okresního soudu v Kocourkově, vydaného dne 27. března 2003, čj. 31C55/2003.

Rozsudek výše uvedeného okresního soudu ze dne 27. března 2003 zamítl žalobu o zrušení věcného břemena v podobě práva cesty sjednaného ve prospěch pole žalované na parcelním číslem 11, zapsaného na listu vlastnictví č. 316 pro katastrální území Číčov, a na úkor žalobcovy louky na parcelním čísle 10, zapsané na listu vlastnictví č. 315 pro katastrální území Číčov.

Proti tomuto rozsudku, v celém jeho rozsahu, se žalobce odvolává s poukazem na to, že dosud zjištěný skutkový stav věci neobstojí, neboť tu je další skutečnost, která nebyla dosud uplatněna, a to skutečnost, jež zpochybňuje hodnověrnost důkazních prostředků, na nichž spočívá rozhodnutí zmíněného soudu prvního stupně.

Žalobci se podařilo zjistit, že svědectví pracovnice diakonie se nezakládá na pravdě z důvodu omylu v totožnosti žalované, neboť tato pracovnice pokládala za žalovanou mladší sestru žalované. Právě tato mladší sestra pravidelně pečuje o své nemohoucí rodiče, zatímco žalovaná je navštěvuje pouze sporadicky, což potvrzuje, že si dennodenně krátí cestu z jejího výše uvedeného pole přes žalobcovu louku do mačkovického supermarketu bez dalšího – jak soud uvedl – společensky žádoucího úmyslu a jednání. Toto její důležitým důvodem nepodložené jednání považujeme za skutečnost, jíž vzniká hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněné.

Jako důkaz tvrzených skutečností navrhujeme:

  • výslech svědkyně: pracovnice diakonie Květy Zálabové, bytem Mačkovice, Nádražní čp. 103,
  • výslech svědkyně: Ing. Irena Macků, bytem Mačkovice, Zámek čp. 1,
  • výslech svědků – sousedů rodičů žalované: manželé Skočdopolovi, bytem Mačkovice, Hornolhotská čp. 13.

Navrhuji proto, aby odvolací soud na základě tohoto odvolání změnil rozsudek soudu prvního stupně a určil, že se sporné věcné břemeno zrušuje.

V Kocourkově 9. dubna 2003

JUDr. Tom Cat

$Id: odvolani_zruseni_vec_bremena.html,v 3.5 2004/02/14 22:29:46 vit Exp $