Právník: Vládní nařízení o lékařském usmrcení

Vládní nařízení ze dne ... o lékařském usmrcení.

Vláda protektorátu Čechy a Morava nařizuje atd.

§ 1

Svéprávný příslušník Protektorátu Čechy a Morava může žádati za lékařské usmrcení, je-li nemocen těžkou, nevyléčitelnou chorobou, která činí jeho život strastiplným.

§ 2

O žádosti za lékařské usmrcení rozhoduje ministr vnitra na základě posudku lékařského sboru, zřízeného při ministerstvu vnitra, bez udání důvodů. Stížnost na toto rozhodnutí k nejvyššímu správnímu soudu je vyloučena.

§ 3

Složení lékařského sboru (§ 2), jeho jednací řád jakož i výkon lékařského usmrcení bude upraven vykonávacím nařízením.

§ 4

Po lékařském usmrcení následuje vždy soudní pitva usmrceného.

§ 5

Náklad spojený s lékařským usmrcením uhradí se z pozůstalostního jmění v pořadí veřejných daní a dávek. Náklad z pozůstalostního jmění neuhrazený nese Protektorát.

§ 6

Žadatel za lékařské usmrcení může svoji žádost kdykoli odvolati, rovněž může odmítnouti výkon již povoleného lékařského usmrcení, je však povinen nahraditi náklad až dosud vzniklý.

§ 7

Toto nařízení nabude účinnosti..., provede jej ministr vnitra.


Nazpět: Časopis Právník: paběrky od roku 1861.

Mateřské stránky: Paběrky z HvB.

Valid HTML 4.01!


Repozitář: $Id: eutanazie.html,v 1.1 2013/03/16 09:14:40 computer Exp $