Naše řeč: paběrky z let 1917–2004

Kdo hodně dostal, od toho se bude hodně žádat, praví se v křesťanské nauce. Okolnosti tomu chtěly, abych byl obdařen časem i energií k tomuto podniku: paběrkům z Našich řečí. Od jara 2002 do podzimu 2004 jsem se těmito časopisy probíral, abych si rozšířil své vědomosti a znalosti o češtině. Předkládané úryvky, citáty – chcete-li –, jsou zbytkem po této žni, tedy opravdovými paběrky. Uveřejňuji je s přáním, aby vám byly zdrojem poučení; také takto se rozvíjí jazyková kultura.

Svým formátem to jsou tzv. fortune cookies, česky bychom mohli říci paběrky. V Linuxu se objevují po přihlášení na konzoli. Nabízenou čtveřici souborů si tedy můžete nakopírovat do příslušného adresáře (např. /usr/share/games/fortunes/cs/) a pustit na ně program strfile; ten vytvoří nezbytné datové soubory.

Naše řeč: paběrky z let 1917–1931

Toto rozmezí let bych nazval Ertlova a Zubatého éra. Naše řeč poprvé vyšla za první světové války, přesněji v prosinci 1916. O tom, jaký živý zájem o správný jazyk byl, svědčí tato slova: »[Naše řeč je] list, jehož už první číslo bohatým a cenným materiálem svědčí, že stane se strážcem i vychovatelem, laskavým vůdcem i ukazovatelem cest ve drahé oblasti naší mateřštiny. Zmohutnělé naše národní vědomí obrací stále vřeleji svoje zřetele na ryzost a správnost libozvučné naší řeči, a proto počin České akademie zaslouží vřelé lásky.« (Právník 1917, str. 64) Paběrků je zhruba 550, velikost souboru 214 kB.

Naše řeč: paběrky z let 1932–1948

Z éry Jiřího Hallera přináším paběrků přes 800 (velikost souboru se blíží 300 kB). Není to jen doba zlých brusičů. Podle mě si z prvních dvou období člověk odnese nejvíc, a to proto, že autoři více mysleli na své čtenáře: jejich články neobsahovaly tolik odborných výrazů, byly zkrátka čtivější.

Naše řeč: paběrky z let 1949–1979

Z tuhé komunistické éry je paběrků méně (skoro 250; soubor větší než 95 kB). V několika úryvcích jsem se snažil zachytit dobu samou, dobu, v níž se i naši přední jazykovědci s všeobecnou diktaturou Strany ne-li sžili, pak přinejmenším se před ní shrbili.

Naše řeč: paběrky z let 1980–2004

Éra svobody přicházela zlehka, už v polovině 80. let se objevily první odvážnější příspěvky. Paběrků je znovu hodně: přes 570; soubor přerostl 270 kB.

Klíč k šifrám autorů

František Bílý, Emil Smetánka, Jaroslav Vlček, Josef Zubatý (jz), Václav Ertl (ve), Jiří Haller (jh), Oldřich Hujer (oh), Václav Machek (vm), František Oberpfalcer-Jílek (fo); Bohuslav Havránek (bh), František Ryšánek, Karel Sezima, František Trávníček (ft), Václav Vážný, Alois Získal, August Jar. Doležal (ajd), Bernard Dolák (bd), Karel Erban (ke), Josef V. Bečka (jvb), V. Polák (vp), Václav Tyml. (vt), Jan Kubišta (jk), Vladimír Šmilauer (vš), Karel Juda (kj), Miloslav Wajs (mw), Karel Říha (kř), Eduard Prandstetter (ep), K. Josef Beneš (jb), Kvido Hodura (kh), Jaroslav Kvapil (jkv), Eugen Knap (ek), Vojtěch Kebrle (vk), Václav Vojtíšek (vv), Antonín Opravil (ao), Jan Kaňka (jka), Karel Šiman (kš), Jan Brabec (jbr), V. Mathesius (vmat), Karel Svoboda (ks), Václav Vaněček (vvan), Josef Petrtyl (jp), František Cuřín (fc), J.? Brambora (bram), Otakar Wünsch (ow), Jaroslav Přikryl (jpř), Jan Hostáň (jho), Emanuel Pavelka (epa), Ctirad Bosák (cb), František Daneš (fd), Miloš Dokulil (md), Alois Jedlička (aj), R. Havel (rh), Petr Sgall (pg), Václav Křístek (vkř), Karel Hausenblas (khaus), Vítězslav Heduk (vh), Karel Sochor (ksr), František Váhala (fv), Věra Vašová (vvaš), Jar. Dvořáček (jdv), M. Weingart (wein), Flajšhans (flaj), Bohumil Ryba (ryba), F. Strejček (fstr), S. Petřík (spetř), J. M. Kořínek (jmkoř), Arnošt Kraus (akr), F. Zábranský (zabr), F. Žilka (žil), Josef Hora (jhora), František Křelina (fkřel), Antonín Rubín (ar), Melanie Nováková (mn), Jiří Kraus (jkr), Eva Macháčková (em), Naděžda Kvítková (nk), Anna Jirsová (aji), Petr Karlík (pk), Jindra Světlá (js), Ivana Svobodová (is), Anna Černá (ač), Jitka Malenínská (jm), Josef Hubáček (jhu), Jiří Hronek (jhr), Jiří Felix (jf), Edvard Lotko (el), Otto Exner (oe), Ludmila Švestková (lš), Hana Prouzová (hp), Slavomír Utěšený (su), Běla Poštolková (bp), Jan Petr (jpe), Vlasta Červená (vč), Marie Čechová (mč), Miloslava Knappová (mk), Milada Nedvědová (mned), František Kopečný (fk), Karel Pech (kp), Emanuel Michálek (emi), Rudolf Forstinger (rf), Jaromír Spal (jsp), Miloslav Sedláček (ms), Josef Filipec (jfi), E. a Z. Müllerovi (ezm), Libuše Kroupová (lk), Alexandr Stich (as), Petr Mareš (pm), Otakar Šoltys (oš), Karel Kamiš (kk), J. Kořenský (jkoř), B. Němec (bn), Eva Minářová (emin), Jan Chloupek (jch), František Štícha (fš), Jaroslava Hlavsová (jhl), Emil Dvořák (emv), Jiří Kouba (jko), Ivan Lutterer (il), Ludmila Uhlířová (lu), Jana Hoffmannová (jhof), Jan Balhár (jba), Jaroslav Porák (jpo), Olga Vondrová (ov), Světlana Lebeďová (sl), Stilian Stojčev (ss), Eva Pokorná (epo), Alena Polívková (ap), Miroslav Roudný (mr), Pavel Jančák (pj), Karel Kučera (kku), Jiří Nekvapil (jn), Milan Bača (mb), Vladimír Mejstřík (vme), Renata Povolná (rp), Igor Němec (in), Libuše Čižmárová (lč), Milan Malinovský (mm), Ivana Kolářová (ik), Stefan Michael Newerkla (smn), Neil Bermel (nb), Josef Šimandl (jš), Stanislava Kloferová (sk), Hana Konečná (hk), Jihan Abou el-Seoud (jas), Jana Valdrová (jv), Jana Bártová (jbá), Helena Karlíková (hka), Karel Komárek (kko), Jaroslav Bartošek (jbar), Lucie Hašová (lh), Markéta Slezáková (msl), Miloš Mlčoch (mml), Tilman Berger (tb), Jan Holeš (jhol), Světla Čmejrková (sč), Markéta Pravdová (mp), Martina Ireinová (mi), Sabina Širokovská (sš), Alena Jaklová (aja), Lucie Jílková (lj), Olga Müllerová (om), Jitka Hladíková (jhla), Radomír Klabal (rk), Věra Vlková (vvl), Rostislav Landsman (rl), Eva Havlová (eh), Naďa Svozilová (ns), Marie Těšilová (mt), Petr Peňáz (pp), Jan Kulhavý (jku), Petr Holman (ph), Alena Hovorková (aho), Ivo Vasiljev (iv), Růžena Buchtelová (rb), Eva Schneiderová (es), Alena Pecušová (ape), Libuše Hanzalová (lha), Jana Bartůňková (jbart), Ludmila Hanzíková (lhan), Ilona Štorcová (iš), Zdeňka Hladká (zh), Olga Martincová (oma), Petr Nejedlý (pn), Věra Šlangalová (všl), Zdeňka Sochorová (zs), Iva Nebeská (ine), Jiří Rejzek (jr), Ondřej Hausenblas (oha), Jaroslava Hedvičáková (jhe), Lumír Klimeš (lkl), Ivana Bozděchová (ib), Ivana Mazálková (im), Viktor Peticky (vpe), Magdalena Kneřová (mkn), Václava Musilová (vmu), Jan Obdržálek (jo), Vladimír Staněk (vs), Zdeněk Hlavsa (zhl), Jarmila Bachmannová (jbach), Jan Králík (jkrá), Jiří Damborský (jd).

Poznámka: Slova nebo úseky vět, které jsem v paběrcích vynechal, označuji: (...). [Hranaté závorky] také mohou nahrazovat nějaká vynechaná slova; jejich hlavním cílem však je doplnit smysl úryvku.


Mateřské stránky: Paběrky z HvB.

Valid HTML 4.01!


Repozitář: $Id: index.html,v 1.2 2013/03/16 13:25:54 computer Exp $