Proč manifestujeme?
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KRAJSKÉHO SJEZDU KATOLÍKŮ ZÁPADNÍ MORAVY

pořádaného pod protektorátem J. E. ndp. biskupa Dr. J. Kupky

18. a 19. ZÁŘÍ 1937

V TŘEBÍČI.

Manifestujeme za papežské encykliky!

„Kriste, nyní přišel čas, kdy je třeba, aby ses opět zjevil nám všem a abys dal znamení rozhodné a nepopíratelné tomuto pokolení. Vidíš, Ježíši, bídu naši; vidíš, do jaké míry jest veliká naše veliká bída; není možná, abys nevěděl, jak neodkladná je naše potřeba, jak těžká a pravdivá je naše úzkost, naše trápení, naše zoufalství; víš, jak velice potřebujeme tvé pomoci, jak nezbytný je tvůj návrat.“ (Papini: Modlitba ke Kristu.)

Kdo by nevěřil, že nám všem, celému světu, je potřebí právě dnes Krista? Jeho lásky, Jeho osvobozujícího slova? Na západě Evropy stejně jako na dalekém asijském východě duní děla a kupí se hekatomby lidských obětí. Celý svět je pln chaosu, vření, nenávisti. Vše dotýká se i nás a velmi bezprostředně. Evropa prožívá jednu ze svých nejtěžších krisí v křesťanské éře. Není třeba býti pesimisty, abychom to přiznali.

„Pokoj svůj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám!“ Je možno, že tato slova pronesl Bohočlověk již před téměř dvěma tisíci lety? Jak málo má svět pokoje, jak málo se člověk Z Kristovy nauky naučil? Kde nalézti „centrum securitatis“, kde hledali majáku v bouři dvacátého století? Je-li na moři mlha, zní každou minutu nekonečnou vodní plochou lodní siréna, aby loď se vyhnula srážce, neštěstí. I kolem nás je mnoho mlhy; srdce lidské pro tuto mlhu nenávisti a sobectví nevidí ani vlastního bratra, ani vlastní otčinu. Jak je nám potřebí, aby alespoň naše ústa, naše srdce, stala se hlasem nebesa pronikajícím, by Bůh vyslyšel, pohromy uchránil.

A v této době jeden hlas nepozbyl klidu, jistoty, důrazu. Jest to hlas náměstka Kristova na zemi, našeho bílého Otce ve Vatikáně, papeže Pia XI. Jeho encykliky napomínají, varují, dávají jasné direktivy, poukazují na nebezpečí, hrozí. Není v těchto okružních listech nic nového. To vše učil již Kristus před tisíciletími. Jest pouze promítnutí Kristova učení do dnešní doby, do dnešních poměrů, do dnešních srdcí. Slyšíme, my katolíci, tento hlas svého otce? Řídíme se jím? Či snad i nám platí bolestná slova papežova v encyklice „Divini Redemptoris“? Papež tam praví: „I v katolických zemích jest velmi mnoho osob katolíky jen podle jména, i když zachovávají více méně věrně nejzákladnější zvyky náboženství, které, jak se chlubí, vyznávají. Velice mnozí z nich nepečují o to, aby zdokonalili své náboženské vědomosti a nabyli hlubšího přesvědčení. Snaží se ještě méně žíti tak, aby vnějšímu jednání odpovídala vnitřní krása svědomí přímého a čistého, aby chápali a plnili všechny povinnosti pod zorným úhlem Božím“.

Co znamenají tato slova? Papež nechce katolíky spící, kteří zavírají oči před potřebami doby a jejími aktualitami. Čím těžší doba, tím větší musí býti tvé katolické sebevědomí, přesvědčení, tím lepší tvůj vnitřní život. Nestačí vykonávati běžné náboženské povinnosti, je třeba celé své jednání, svůj život veřejný i soukromý uvésti v soulad s učením Kristovým.

A abychom se nenechali unášeti proudem líbivých hesel; abychom i v chaosu myšlenek dnešní Evropy zachovali jasný zrak a kritické rozlišování – k tomu máme papežské encykliky.

Již mnoho škod bylo způsobeno tím, že katolíci málo dbali papežských encyklik a hlavně málo se podle nich řídili. Tato doba liknavosti musí přestati. Je sice pravdou, že papežské encykliky nelze považovati za výroky „ex cathedra“, že tedy nepožívají dogmatické neomylnosti, přes to však jsou projevem církevní autority a proto pro nás jako katolíky závazné. Jak nedozírně škody byly na př. způsobeny tím, že v mnohých katolických zemích byly z vládních míst umlčeny sociální encykliky papeže Lva XIII. „Rerum novarum“ a „Graves de comuni“, v nichž dány byly pokyny, jak stavěti se k oprávněným požadavkům dělnictva. Bohužel sami panovníci, kteří se honosně nazývali vládci a z milosti Boží a kteří na venek chtěli býti považováni za panovníky katolické, pokládali tyto encykliky za příliš revolucionářské a neřídili se jimi: následek se dostavil velmi záhy, liberalismus rozleptal Evropu tak, že dnes je blízka zániku. Z odporu proti liberalismu vzniká marxismus a v době poslední leninismus – komunismus. Snažme se napraviti chyby předchozích generací; z papežů zaznívá k nám dvoutisíciletá zkušenost církve. Tato vždy velmi dobře rozváží, nežli k stávajícím myšlenkám zaujme svůj postoj. Říká se, že církev je konservativní; ano, v jistém smyslu opravdu takovou jest. Je to společnost věčná, která nečítá svou existenci pouze na staletí. Nedivme se, že se nikdy neukvapí a mnohdy čeká, jak která myšlenka či věc se vyvine. Proto tím spíše jest hodno našeho zájmu, když o něčem se určitě vysloví. Poslední evropské události k nám velmi důrazně volají:

Věnujme pozornost papežským encyklikám, nechceme-li jednou státi u rakve Evropy.

A za tyto papežské encykliky manifestujeme na svém krajském katolickém sjezdu v Třebíči.

Vzpomínáme nezapomenutelných dnů katolického sjezdu pražského, kdy statisíce manifestovali a celému světu ukazovali svou lásku k Ježíši Kristu, svou úctu k společné naší Matce – církvi katolické. Vzpomínáme skvělých úspěchů posledních sjezdů katolíků v Čechách

a chceme ukázati, že i západní Morava má ve svých městech a vesničkách katolíky uvědomělé, katolíky činu, kteří chápou své povinnosti v dnešní době.

Katolíci západní Moravy! Vítáme Vás všechny!

Vítáme katolickou mládež, svou pýchu a naději. Papežské encykliky mají i jim mnoho co říci. Jejich povinností na prvém místě je, aby zvedli pošlapaný prapor náboženství a připravili své vlasti krásnější budoucnost.

Vítáme Vás, katoličtí inteligenti! Na stolci papežském sedí muž světového vědeckého jména, před jehož genialitou sklání se, třeba nechtěje, celý svět. Ukažte, že jste opravdu duchovními vůdci lidu, že jste pochopili své poslání, své úkoly!

Vítáme katolické ženy a muže všech stavů, všech tříd! Vy, které život zkrušil, Vy, kterým vlast děkuje za Vaše práce i bolest, přišli jste načerpat sílu k dalšímu zápasu. Dokažte celému světu, že křesťanství je dosud živé, dosud schopné obroditi svět.

Katolíci! – Bůh a Církev Vás volá! Přišli jste v masách manifestovati za čisté ideály křesťanství, za nový, lepší svět, nad nímž bude zářiti kříž a oltář. Buďte vítáni a pokoj Vám! — fv. —

Písně,
jež budou zpívány v průvodech krajského sjezdu katolíků záp. Moravy.

V sobotu 18. září 1937

při eucharistickém průvodu,

který vyjde po slavnostním kázání zahájeném o půl 7. hod. večer z chrámu Páně sv. Martina, bude zpívána píseň

I.
Ježíši, králi!

1. Ježíši, králi nebe a země, – Tobě se koří andělů chór, – velebnost Tvoji v hymnech a písních – opěvá svatých a světic sbor; – nám zahaluješ tvář ve svátosti, – víra však zří ji oslavenou, – a svému králi ve svatostánku – vzdáváme úctu na kolenou.

2. Ježíši, králi nebe a země, – blažených duší opojení, – ze srdce Tvého oslaveného – se tokem věčným jím pramení; – nám zahaluješ je ve Svátosti, – láska však tuší nebeský zdroj, – Ježíši, králi nebe a země, – se Srdcem svým nás na věky spoj.

Celá píseň „Ježíši, králi!“

II.
K nebesům se orla vzletem.

1. K nebesům se orla vzletem, – naše písni, vznášej dnes, – slavně hlásej celým světem – duší našich slib a ples: – Srdci Tvému, Ježíši, – Ty náš králi nejvyšší, – po Tvé vůli přesvaté – zasvětíme srdce Své.

2. Pro nás žilo, pro nás bilo, – ode svého zrození, – na kříži krev vycedilo – za všech lidí spasení. – Srdci Tvému atd.

Celá píseň „K nebesům se orla vzletem“

III.
Kde v údolí...

Kde v údolí ku řece hora má sklon, – všem poselství andělské zvěstuje zvon. – Zdrávas, Zdrávas, Zdrávas, Maria, – Zdrávas, Zdrávas, Zdrávas, Maria!

Aj, Bernardu, panenku, nebeský duch – tam ku břehu provodí v zelený luh. – Zdrávas atd.

Celá píseň „Kde v údolí...“

(V případě potřeby pořad písní se opakuje.)


V neděli 19. září 1937

při slavnostním průvodu,

který půjde z místa shromáždiště do basiliky sv. Prokopa, budou zpívány písně v tomto pořadu:

I.
Bože, cos ráčil.

1. Bože, cos ráčil před tisíci roky – rozžati otcům světlo víry blahé, – jenžto jsi řídil apoštolů kroky – z východu k naší Moravěnce drahé; – [: k Tobě hlas prosby z této vlasti vane: – Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]

2. Na Velehradě bratří ze Soluně, – Cyril a Metod kázali nám spásu, – ochranu skytli v církve svatém lůně, – učili národ znáti ctnosti krásu. – [: Od doby té nám světlo víry plane: – Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]

Celá píseň „Bože, cos ráčil“

II.
Chválu vzdejme, Moravané.

1. Chválu vzdejme, Moravané – nejsvětější Matce Páně – nebeské zapějme kněžně, – vzývejme Ji všichni něžně: – Maria, Maria, dennice vítězná, – Maria, Maria, lilie líbezná, oroduj za nás – Matko každý čas, Královno nadhvězdná.

2. Tak jsi byla nebi milá, – žes nám Boha porodila, – pravás Matka Pána Krista, zůstalas vždy Panna čistá. – Maria, Maria atd.

Celá píseň „Chválu vzdejme, Moravané“

III.
Tisíckrát pozdravujeme Tebe.

1. Tisíckrát pozdravujeme Tebe, – ó, Matičko Krista Ježíše, – Ty jsi okrasou celého nebe, – Tobě se koří celá říše. – Ty jsi po Bohu ta nejprvnější, – Tobě čest a chválu nejpřednější – andělé a svatí vzdávají, – královnou Tebe nazývají.

2. Přispěj nám také, ó, Matko naše, – všichni vroucím srdcem žádáme: – Tys jediné útočiště naše, – po Bohu nad Tebe nemáme; – ať chvalozpěv Tobě prozpěvovat – můžem, Tvoje jméno zvelebovat, – tak jak Tobě patří po Bohu, – chceme Tě chválit každou dobu.

Celá píseň „Tisíckrát pozdravujeme Tebe“


Při pontifikální mši sv. v basilice sv. Prokopa zpívá se píseň:

Ejhle, oltář Hospodinův září!


V průvodě z basiliky sv. Prokopa na slavnostní shromáždění na Karlově náměstí zpívají se písně v následujícím pořadí:

I.

Chválu vzdejme, Moravané.

(Viz stranu 15.)


II.

Bože, cos ráčil.

(Viz stranu 13.)


III.

K nebesům se orla vzletem.

(Viz stranu 9.)

PROGRAM
krajského sjezdu katolíků
západní Moravy v Třebíči.

Sobota 18. září 1937:

O půl 7. hod. večer v chrámu Páně sv. Martina

eucharistické kázání.

Po kázání

eucharistický světelný průvod

městem.

Po návratu do chrámu Páně

sv. požehnání.

(Po pobožnosti ve všech kostelích třebíčských sv. zpověď.)

Neděle 19. září:

Od 6. hod. ranní ve všech kostelích třebíčských

mše sv. a sv. přijímání.

O půl 8. h. řadění průvodu. (Viz „Pokyny účastníkům sjezdu“ str. 29–30.)

Přesně o půl 9. hodině odchod ze shromáždiště průvodem do basiliky sv. Prokopa, kde bude sloužena J. M. ndp. opatem novoříšským PAVLEM SOUČKEM

pontifikální mše svatá.

Po ní odchod průvodem na Karlovo náměstí, kde před sousoším sv. Cyrila a Metoděje bude uspořádáno

slavnostní shromáždění

následujícím pořadem:

1. Vztyčení papežské a státní vlajky za zvuků hymen.

2. Zahájení shromáždění vsdp. arciknězem Msgrem A. TRÁVNÍČKEM.

3. Uvítání starostou města.

4. Projev zástupce J. E. ndp. biskupa Msgra Dra J. Kupky.

5. Encykliky papeže Pia XI. a jejich význam pro dnešní dobu. Ref. vsdp. rektor bohosloveckého účeliště v Brně, Msgre Dr. KAREL SKOUPÝ.

6. Mládež a papežské encykliky. Ref. dp. profesor FR. VÍTEK.

7. Zakončení. – Hymny.


Od půl l. hod. odpol.

prohlídka basiliky sv. Prokopa

s odbor. výkladem strážce basiliky, vdp. kons. rady Fr. Doležela.

O půl 2. hod. odpoledne

sv. požehnání

ve všech třebíčských kostelích.

O 2. hodině

stavovské schůze.

Ve dvoraně spolkového domu

schůze mužů.

Předseda: P. AUG. FRANĚK, děkan, biskupský a konsistorní rada.

Referent: P. F. HÁLA, kons. rada z Brna. Přednáší na téma:

Katolíci u nás a za hranicemi. – Příkazy papežských encyklik.

V domě Jednoty katolických tovaryšů

schůze žen.

Předseda: P. FR. DOLEŽEL, konsistorní rada.

Referent: P. KAREL ŽÁK, profesor náboženství a ředitel Katolické akce z Brna. Přednáší na téma:

Encykliky Pia XI. a jejich poměr k sociálnímu poslání ženy v rodině a společnosti.

V domě Jednoty katolických tovaryšů

schůze mládeže.

Referenti: P. FR. PROCHÁZKA, kons. rada a P. JOSEF BUŠ, katecheta. Přednášejí na téma:

Papežské encykliky a mládež.

V sále hotelu „Slavia“

schůze katolické inteligence.

Předseda: CYRIL PAVLÍČEK, řídící učitel.

Referenti: Docent CM. fakulty. Dr. K. HLOUCH z Olomouce. Přednáší na téma:

Čemu učí papežské encykliky Pia XI. naši inteligenci.

Prof. Dr. B. ROZTOČIL z Velkého Meziříčí. Přednáší na téma:

Co žádá dnešní doba od katolického inteligenta.

V serafínské škole

schůze katol. akademiků.

Předseda: JUC. KAREL KRŠKA.

Referent: Dr. P. SILV. BRAITO. Přednáší na téma:

Papežství a vzdělanost.


V rámci krajského sjezdu katolíků západní Moravy pořádá A. S. S. S.

MISIJNÍ VÝSTAVU

v Třebíči, v sále sirotčince Dr. A. Masarykové

Doporučujeme k návštěvě.

Dobrovolné vstupné.


POKYNY
účastníkům krajského sjezdu katolíků západní Moravy.

Příjezd vlaků do Třebíče:

Od Znojma a Jihlavy:5.13
8.06
*11.24
*12.13
15.56
**19.10
20.32
Od Brna6.54
10.29
13.36
16.45
*18.11
21.36
* Spěšný vlak.
** Jede jen v neděli.

Odjezd vlaků z Třebíče:

Ke Znojmu a Jihlavě:6.54
10.29
13.36
16.45
*18.11
21.36
K Brnu5.13
8.06
*11.24
12.13
15.56
**19.10
20.32
* Spěšný vlak.
** Jede jen v neděli.

Účastníci, požádají–li v nástupní stanici o zpětný lístek, mají nárok na 33% slevu.

Stanoviště
jízdních kol, aut a autobusů.

Stanoviště jízdních kol: Nádvoří kapucínského kláštera. – Komenského nám.

Stanoviště aut a autobusů: Komenského náměstí.

Úschovna zavazadel

nalézá se ve spolkovém domě „Sušiľ“.

Noclehy

opatří

Sjezdová kancelář,

která jest zřízena ve spolkovém domě „Sušil“ (na Jejkově) ve dvoře, v přízemí. Na sjezdovou kancelář obracejte se se všemi žádostmi a stížnostmi. V kanceláři úřaduje se

v sobotu 18. září: Od 2 h. odpol. do 9 hod. večer.

V neděli 19. září: 0d 6 hod. ráno nepřetržitě do 8 hodin večer.

Pořadatelé

označení jsou bílo–žlutou páskou na levé paži. Dbejte jejich pokynů; usnadněte jim práci.

Sjezdové odznaky

jsou jednotné bílo–žluté hedvábné pásky s nápisem: Krajský sjezd katolíků Západní Moravy v Třebíči – 1937. Sjezdové odznaky připevněte si na levou klopu kabátu. Odznaky musí býti označení všichni účastníci sjezdu. Ti, kteří nemají odznaků ze svých domovů, obdrží je od pořadatelů. Cena odznaku 1 Kč. Žádné jiné odznaky vydány nejsou.

Prodej různých předmětů

při průvodu nebo na shromážděních a schůzích je zakázán. Každou případnou nepřístojnost v tomto směru hlaste ihned nejbližšímu pořadateli.

K seřadění nedělního průvodu

dostavte se včas!

Průvod počíná se řaditi o půl 8. hod. dle těchto směrnic:

Účastníci v národních krojích

řadí se na Nových Dvorech (za mostem).

Muži

řadí se na Nových Dvorech (za školou).

Ženy

řadí se u kapucínského kláštera a v Otmarově ulici.

Mládež škole odrostlá

dívčí řadí se za novodvorským mostem Zdislavinou ulicí,

mužská řadí se v Křížové ulici.

Školní mládež a studentstvo

řadí se za klášterskou zdí.

Duchovenstvo

shromáždí se v kapucínském klášteře.

Zástupci úřadů a korporací

shromáždí se rovněž v kapucín. klášteře.

Prapory, vlajky, standarty atd.

shromáždí se u novodvorského mostu, kde budou dány směrnice pro zařadění do průvodu.

Uspořádání průvodu:

1. Státní vlajka a kříž.

2. Krojovaná družina.

3. Školní mládež

a) děvčata,

b) hoši.

4. Studenti.

5. Škole odrostlá mládež:

Dívky:

a) v krojích národních.

b) v občan. oděvu.

Jinoši:

a) v krojích národních,

b) v občan. oděvu.

6. Duchovenstvo.

7. Čestná skupina zástupců úřadů, korporací atd.

8. Ženy.

9. Muži.

V průvodu zachovejte šestistupy!

Písně v průvodech

zpívají se za doprovodu hudeb dle pořádku uvedeného na str. 7–20.

Dbejte, aby průvod byl skutečně důstojný a odpovídající významu věci!

Na slavnostním shromáždění

zachovejte úplný klid. Netlačte se k tribuně. Na tribunu je viděti ze všech míst rozsáhlého náměstí. Projevy jsou slyšitelny po celém náměstí. Je o to postaráno ampliony.

Doprava vozová a automobilová

po dobu projevů na Karlově náměstí je přes náměstí zakázána.

Obědy a občerstvení

obdržíte ve všech třebíčských hostincích. Zvláště vám doporučujeme:

Restauraci spol. domu „Sušil“ (Jejkov). (Rest. p. R. Sluka.)

Restauraci spol. domu na Horce.

Hotel „U Zlatého kříže“, Karlovo nám. (Hotelier p. J. Hedvábný.)

Hotel „Slavia“, Karlovo náměstí. (Hotelier p. A. Doležel.)

Hotel „Podlipný“, proti nádraží. (Hotelier p. V. Podlipný.)

Restaurace „U tří knížat“. (Rest. pan J. Novotný.)

Restaurace „U Vaignerů“, ulice Kateřiny z Waldštejna. (Rest. p. J. Vajgner.)

Zúčastněte se

v plném počtu odpoledních schůzí, které budou konány dle programu uvedeného na str. 23–25.

Hromadná prohlídka města Třebíče a jeho památností

koná se v pondělí od 9. hod. ranní. Zájemci přihlásí se ve sjezdové kanceláři (spolkový dům „Sušil“).

První pomoc

Čs. Červeného kříže nalézá se na Karlově náměstí, poblíž sousoší sv. Cyrila a Metoděje, v průjezdu konfekčního domu pana Em. Tretery.


Vydal Výbor Krajského sjezdu katolíků západní Moravy V Třebíči. – Tiskl Josef Sýkora v Třebíči. – 1937.


PAMÁTNÍK

Krajského sjezdu katolíků Západní Moravy V Třebíči s fotografiemi sjezdu a vylíčením průběhu sjezdu bude vydán ihned po sjezdu. Účastníci budou si jej moci opatřiti u svých farních úřadů. Úhledná kniha s četnými obrázky a tiskem na hlazeném papíře bude účastníkům sjezdu poskytnuta za režijní cenu, pouhé Kč 3,–.

Navštivte starobylou památnou basiliku sv. Prokopa

a prohlédněte si jedinečné stavitelské krásy, památky a vykopávky. – Odnesete si nejkrásnější dojmy na kamennou pohádku Třebíče!

Prohlídka basiliky v neděli 19. září od půl 1. hod. odpol. s odborným výkladem strážce basiliky vdp. kons. rady P. Fr. Doležela.

Navštivte také

misijní výstavu,

která je umístěna v sále sirotčince Dr. Alice Masarykové. Vstupné dobrovolné. Krásná příležitost shlédnouti práci obětavých misionářů, památky z misií a různé zajímavé předměty z misijních zemí.

Mateřské stránky: Paběrky z HvB.

Valid HTML 4.01 Strict