Ježíši, králi!

1. Ježíši, králi nebe a země, – Tobě se koří andělů chór, – velebnost Tvoji v hymnech a písních – opěvá svatých a světic sbor; – nám zahaluješ tvář ve svátosti, – víra však zří ji oslavenou, – a svému králi ve svatostánku – vzdáváme úctu na kolenou.

2. Ježíši, králi nebe a země, – blažených duší opojení, – ze srdce Tvého oslaveného – se tokem věčným jím pramení; – nám zahaluješ je ve Svátosti, – láska však tuší nebeský zdroj, – Ježíši, králi nebe a země, – se Srdcem svým nás na věky spoj.

3. Ježíši, králi nebe a země, – vtělený Bože, Spasiteli, – kam sahá okraj souše a moře, – zní Ti zpěv chvály rozechvělý, – ó, přijmi také tu píseň naši, – jíž Srdce Tvoje oslavujem, – požehnej za to na těle, duši, – ó Jesu dobrý, pomáhej všem.

4. Ježíši, králi nebe a země, – jenž jsi nás krví svou vykoupil, – ó kraluj v srdcích věrných svých dítek, – víru v nás oživ, naději sil. – Věříme v Tebe, žes Bohem naším, – žes cesta naše a život náš. – Kéž láskou lneme ke Tvému Srdci, – jenž v sobě živý zdroj pravdy máš.

5. Ježíši, králi nebe a země, – popřej nám místa v království svém, – až dokonáme pout žití svého – po boji tuhém, po bolu všem. – Přijď království Tvé, v němž není bolu, – v němž není slzí bolestných víc, – kde věčné blaho a věčná radost – ozařuje všech blažených líc.

6. Ježíši, králi nebe a země, – pokoj svůj zaveď do rodin všech, – do srdcí jejich lásku a věrnost – ze Srdce svého skanouti nech. – Ohněm své lásky zahřej ta srdce, – z nichž láska čistá zmizela již, – by věrností svou a počestností – k Rodině svaté vždy spěly výš.

7. Ježíši, králi nebe a země, – přitáhni k sobě náš český lid, – by v jeho srdci a v jeho duši – oživl pokoj, nebeský klid. – Navrať mu víru, naději, lásku, – uchraň ho bludů nesvornosti, – by opět uznal království Tvoje, – klaněl se Tvojí velebnosti.

8. Ježíši, králi nebe a země, – ó kraluj v církvi, jižs založil, – aby nás vedla v ty strany nebes, – jež jsi nám z lásky všem připravil. – Nauč nás lásce k té matce dobré, – která nás vede jak dítky své, – dej jí moc, sílu, by přemáhala – samého pekla nástrahy zlé.

Nazpět